Menu
Základní škola a Mateřská škola, Hrádek
Základní škola a Mateřská škola, Hrádek

Vý­chov­ný po­rad­ce - Mgr. Aneta Čadová

 • Te­le­fon: 371 787 318, 733 773 098
 • Kon­takt­ní e-mail: aneta.​cadova@​zshradek.​cz
 • Kon­zul­tač­ní ho­di­ny: Čtvr­tek 9-11,30h. Po před­cho­zí do­mluvě kdy­ko­liv

Náplň práce

 • Poskytuje informace o školských a dalších specializovaných poradenských zařízeních, o možnostech využívání jejich služeb v prevenci i nápravě výchovných i výukových problémů žáků
 • Pomáhá při řešení konfliktů a situací ve škole (učitel, rodič, žák)
 • Spolupracuje s třídními a ostatními učiteli, s vedením školy, se školním metodikem prevence, se speciálním pedagogem, s asistenty pedagoga a dalšími pedagogickými pracovníky školy
 • Spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, s SVP, SPC
 • Pomáhá žákům s výukovými a výchovnými problémy, zdravotně a sociálně znevýhodněné navrhuje speciální péči o tyto žáky
 • Koordinuje péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, spolupracuje s učiteli, sleduje tvorbu PLPP, IVP, konzultuje danou problematiku s pracovníky poradenského zařízení
 • Shromažďuje zprávy o žácích, kteří jsou v péči specializovaného poradenského zařízení
 • Vede databázi integrovaných žáků, sleduje platnost vyšetření
 • Účastní se pohovoru se zákonnými zástupci a žáky při řešení výchovných a výukových problémů
 • Ve spolupráci s dalšími pedagogickými pracovníky sleduje žáky talentované a nadané, navrhuje další péči o tyto žáky
 • Nabízí a provádí kariérové poradenství a poradenskou pomoc při rozhodování o profesní orientaci žáků
 • Zjišťuje zájem žáků o studium ve středních školách, spolupracuje s třídními učiteli
 • Eviduje nabídku studia ve středních školách, vyhledává a shromažďuje informace pro volbu dalšího studia
 • Zajišťuje styk se zástupci středních škol
 • Zajišťuje exkurze do podniků v regionu pro žáky 8. a 9. tříd
 • Spolupracuje s Úřadem práce
 • Poskytuje informace o přijímacím řízení na střední školy
 • Kontroluje a eviduje přihlášky na střední školy, pomáhá při vyplňování přihlášek a zápisových lístků na SŠ
 • Zpracovává přehled o úspěšnosti žáků při přijímacím řízení.
 • Zajištění poradenské činnosti pro volbu povolání – kariérové
 • Péče o děti se specifickými poruchami učení a chování a o talentované žáky
 • Péče o integrované žáky formou individuálních vzdělávacích programů v jednotlivých předmětech

Pro rodiče

Hlavní náplní práce výchovného poradce na I. i na II. stupni je spolupráce na řešení problémů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Nejčastěji se jedná o specifické vývojové poruchy učení (zejména dyslexie, dysortografie, dysgrafie a dyskalkulie).

Základní škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou
v Rokycanech. Pomáhají nám při řešení výukových a výchovných obtíží, řešení
problémů v oblasti sociálně patologických jevů a kariérovému poradenství.

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Děti, jejichž výkony v některých předmětech neodpovídají vynaložené snaze,
mohou být vyšetřeny v pedagogicko – psychologické poradně. Pokud odborníci
zjistí, že neúspěch ve školní práci je způsoben některou z poruch učení nebo
chování, má dítě právo na zohlednění poruchy, na práci se speciálními
pomůckami nebo využití jiné formy práce než učitel zadá ostatním žákům ve
třídě. Při integraci je žák zařazen do běžné třídy základní školy, ve které je mu
věnována zvláštní péče formou výuky podle individuálního vzdělávacího plánu.
Ten opravňuje učitele, aby některé celky se žákem probral pouze informativně
a zaměřil se na procvičení základního učiva, žák může v hodinách využívat různé
kompenzační pomůcky (např. přehled mluvnice, kalkulačka, časové osy…),
rodiče se s vyučujícími domluví na formě hodnocení a také na formě spolupráce
se školou.

K vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně je nutné vyplnit následující
formuláře: Žádost o poskytnutí poradenské služby, Sdělení rodičů a Sdělení
školy/školky (vyplní škola/školka). Informace, sdělené vámi a školou/školkou,
pomohou při vyšetření dítěte.

Pro žáky 9.ročníku

Základní informace k přijímacímu řízení na střední školy. Návod jak postupovat od vyplnění přihlášky na SŠ, přes přijímací řízení, po odevzdání zápisového lístku, bude k dispozici v průběhu měsíce října.

Přijímací řízení na SŠ 2024 Typ: PPTX dokument, Velikost: 52.63 kB

Projekty

Základní škola a Mateřská škola, Hrádek Základní škola a Mateřská škola, Hrádek Základní škola a Mateřská škola, Hrádek