Menu
Základní škola a Mateřská škola, Hrádek
Základní škola a Mateřská škola, Hrádek

Vý­chov­ný po­rad­ce - Mgr. Aneta Čadová

 • Te­le­fon: 371 787 318, 733 773 098
 • Kon­takt­ní e-mail: aneta.​cadova@​zshradek.​cz
 • Kon­zul­tač­ní ho­di­ny: Čtvr­tek 9-11,30h. Po před­cho­zí do­mluvě kdy­ko­liv

Plán

Září

 • Vypracování přehledu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a průběžné doplňování
 • Tvorba IVP, PLPP
 • Navázání spolupráce s PPP na daný školní rok

Říjen

 • Orientační pohovory s vycházejícími žáky
 • Práce s žáky s podpůrnými opatřeními
 • Navázání kontaktu s ÚP
 • Veletrh řemesel v Rokycanech - 8. a 9. ročník
 • Informace pro žáky k volbě povolání
 • Návštěva poradenského centra ÚP v Rokycanech s žáky 9. tříd

Listopad

 • Volba povolání, orientace v nabídce škol
 • Přihlášky na školy s talentovými zkouškami
 • Veletrh vzdělávání v Plzni pro žáky 9. ročníku
 • Prezentace škol dle nabídky
 • Informace pro rodiče k volbě povolání

Prosinec

 • Upřesňování profesní orientace vycházejících žáků

Leden

 • Návrhy na vyšetření žáků v PPP- průběžně celý rok

Únor

 • Vyplňování přihlášek na SŠ
 • Odevzdání a kontrola přihlášek

Březen

 • Předání zápisových lístků

Duben

 • Průběh rozmisťovacího řízení, přijímací zkoušky na střední školy
 • Pomoc při odvolání a umístění žáků nepřijatých
 • Květen
 • Zpracování přehledu umístěných žáků

Červen

 • Hodnocení individuálních vzdělávacích plánů
 • Hodnocení plnění úkolů

Průběžně

 • Péče o informativní nástěnku, web školy
 • Organizace školních vzdělávacích akcí
 • Další vzdělávání, předávání informací a spolupráce s pedagogy školy (TU, MP, ŘŠ, AP a ostatní učitelé), metodická pomoc
 • Pomoc při řešení konfliktních situacích ve škole
 • Kontrola plnění PLPP, IVP

Projekty

Základní škola a Mateřská škola, Hrádek Základní škola a Mateřská škola, Hrádek Základní škola a Mateřská škola, Hrádek