Menu
Základní škola a Mateřská škola, Hrádek
Základní škola a Mateřská škola, Hrádek

Charakteristika MŠ

Vnitřní podmínky naší mateřské školy:

 • kvalifikovaný personál
 • dobrá vybavenost hračkami a pomůckami
 • pedagogové se každoročně vzdělávají – PC Plzeň
 • velká zahrada
 • čistička vzduchu na každé třídě
 • výhodné umístění budovy mateřské školy
 • nadstandardní aktivity pro děti

Nabídka školy:

 • možnost rodičů strávit první adaptační dny se svým dítětem
 • návštěvy keramické dílny
 • předplavecký výcvik
 • dílničky, besídky pro rodiče
 • oslavy svátků a narozenin
 • dle aktuálních nabídek – návštěvy divadelních a filmových představení

Organizace vzdělávání:

Vzdě­lá­vá­ní je usku­tečňová­no ve všech čin­nos­tech, kte­ré se v prů­bě­hu dne vy­skyt­nou, vyváženým po­mě­rem spon­tán­ních a ří­ze­ných ak­ti­vit. Spe­ci­fic­kou for­mu před­sta­vu­je di­dak­tic­ky za­cí­le­ná čin­nost, ve kte­ré pe­da­gog na­plňuje kon­krét­ní vzdě­lá­va­cí cí­le for­mou zá­měr­né­ho i spon­tán­ní­ho uče­ní. To­to uče­ní za­klá­dá­me na ak­tiv­ní účas­ti dí­tě­te,za­lo­že­né na smys­lo­vém vnímá­ní, pro­žit­ko­vém a ko­o­pe­ra­tiv­ním uče­ní. Pre­fe­ru­je­me me­to­dy a for­my,  kte­ré re­spek­tu­jí spe­ci­fi­ka před­škol­ní­ho vzdě­lá­vá­ní. Sou­čás­tí vzdě­lá­vá­ní jsou ak­ce škol­ní i mi­mo­škol­ní, kte­ré cíle­ně do­plňují, obo­ha­cu­jí a zpes­t­řu­jí vzdě­lá­va­cí pro­ces s dět­mi. Znač­ný pří­sun pro roz­voj osobnos­ti dí­tě­te má spo­lu­prá­ce s nej­růz­něj­ší­mi in­sti­tu­ce­mi a organizacemi.​Vzdělá­vá­ní dě­tí v ma­teř­ské ško­le re­a­li­zu­je­me pro­střed­nic­tvím TVP PV, kte­rý je zpra­co­ván v ná­vaz­nos­ti na ŠVP PV.


Tradice a zvyky v naší MŠ:

 • Oslavy svátků a narozenin
 • Čert a Mikuláš přináší vánoční čas
 • Advent a Vánoce
 • Tři Králové
 • Masopustní veselí
 • Veselé Velikonoce
 • Moje maminka
 • Den dětí
 • Cesta za pokladem
 • Rozloučení s předškoláky

Projekty

Základní škola a Mateřská škola, Hrádek Základní škola a Mateřská škola, Hrádek Základní škola a Mateřská škola, Hrádek