Menu
Základní škola a Mateřská škola, Hrádek
Základní škola a Mateřská škola, Hrádek

O nás

Vážení rodiče a žáci, milí čtenáři,

ví­tám Vás na webo­vých strán­kách hrá­dec­ké zá­klad­ní a ma­teř­ské ško­ly.

Do­mní­vám se, že se na těch­to strán­kách do­ví­te pl­no dů­le­ži­tých, ale i za­jí­ma­vých in­for­ma­cí o na­ší ško­le. Ve struč­nos­ti lze ří­ci, že ško­la po­sky­tu­je veš­ke­ré vzdě­lá­ní a vý­cho­vu dě­tí a žá­ků tak, aby by­li při­pra­ve­ni na běž­nou re­a­li­tu všed­ní­ho ži­vo­ta a pře­de­vším ke stu­diu na střed­ních ško­lách. Sna­ží­me se vést dě­ti k sa­mo­stat­nos­ti a zod­po­věd­nos­ti. Dá­vá­me vel­ký dů­raz na roz­ví­je­ní všech schop­nos­tí žá­ků a za sa­mo­zřej­most na­še ško­la po­va­žu­je ta­ké pod­po­ru zá­jmo­vé čin­nos­ti v rám­ci vo­li­tel­ných před­mě­tů a krouž­ků - je­jich pře­hled na­jde­te  na strán­kách ško­ly ta­ké.

Vzdě­lá­vá­ní na na­ší ško­le pro­bí­há pod­le škol­ní­ho vzdě­lá­va­cí­ho pro­gra­mu "Ško­la pro všech­ny", kte­rý je zpra­co­va­ný na zá­kla­dě Rám­co­vé­ho vzdě­lá­va­cí­ho pro­gra­mu zá­klad­ní­ho vzdě­lá­vá­ní. K dis­po­zi­ci je pro všech­ny zá­jem­ce v ře­di­tel­ně ško­ly.

Kul­tur­ně "ros­tou" na­ši žá­ci při ná­vštěvě di­va­del­ních před­sta­ve­ní v Di­va­dle Al­fa v Plzni, při vý­chov­ných kon­cer­tech, kul­tur­ních a fil­mo­vých před­sta­ve­ních v Do­mě kul­tu­ry v Hrád­ku, při ná­vště­vách růz­ných vý­stav v roky­can­ském mu­zeu ne­bo při po­zná­vá­ní krás blíz­ké­ho oko­lí při škol­ních vý­le­tech.

Všich­ni pe­da­go­gič­tí pra­cov­ní­ci se sna­ží o vy­tvá­ře­ní bez­kon­flikt­ní at­mo­sfé­ry ve tří­dách s dů­ra­zem na vzta­hy me­zi dět­mi a ta­ké se všem dě­tem sna­ží­me vy­tvo­řit ve ško­le hez­ké a pod­nět­né pro­stře­dí.

O vý­tvar­nou vý­zdo­bu na­ší ško­ly se sta­ra­jí uči­te­lé vý­tvar­né vý­cho­vy a všech­ny pe­da­gož­ky I. stup­ně. To, že sou­čás­tí vý­zdo­by jsou i prá­ce žá­ků, je­jich cho­vá­ní k vý­zdo­bě ško­ly v klad­ném smys­lu znač­ně ovlivňuje - za­chá­ze­jí s vý­zdo­bou mno­hem še­tr­ně­ji, pro­to­že je to vý­sle­dek i je­jich sna­že­ní.

Schop­nost vcí­tit se do po­ci­tů po­třeb­ných, pro­je­vu­jí žá­ci a je­jich ro­di­če kaž­do­roč­ně ak­tiv­ní účas­tí v pro­jek­tu Adop­ce na dál­ku.

Kro­mě to­ho jsme se žá­ky ško­ly již ně­ko­li­krát při­pra­vi­li Mi­ku­láš­skou na­díl­ku pro dě­ti v Ma­teř­ské ško­le Ja­nov, dě­ti v roky­can­ské ne­moc­ni­ci, na­vště­vu­je­me Do­mov Har­mo­nie v Mi­lo­šo­vě a opa­ko­va­ně or­ga­ni­zu­je­me sbír­ku hra­ček pro Do­mov pro mat­ku a dí­tě sv. Zdi­sla­vy v Plzni.

Ke slav­nost­ním chví­lím v prů­bě­hu škol­ní­ho roku pat­ří od­měňová­ní žá­ků za je­jich sna­hu a vý­sled­ky tříd­ní­mi uči­te­li a ře­di­tel­kou ško­ly při vy­dá­vá­ní vy­svěd­če­ní.

Vel­mi slav­nost­ně opouš­tě­jí na­ši ško­lu ab­sol­ven­ti - ob­dr­ží pa­mět­ní list a je­jich roz­lou­če­ní se ško­lou v Kul­tur­ním do­mě v Hrád­ku za pří­tom­nos­ti ro­di­čů, ce­lé­ho pe­da­go­gic­ké­ho sbo­ru, pa­na sta­ros­ty a dal­ších před­sta­vi­te­lů měs­ta i kra­je dá­vá to­mu­to dni zvlášt­ní vý­znam.

Usku­tečňuje­me po­zná­va­cí zá­jezdy v nej­bliž­ším i vzdá­le­něj­ším oko­lí a ta­ké mi­mo na­ši vlast. Je­jich ab­sol­vo­vá­ní se jis­tě ne­pro­je­ví jen ve zlep­še­ní ze­mě­pis­ných po­znat­ků, ale vý­raz­ně se zlep­ší "gra­mot­nost" v ob­las­ti ci­zích ja­zy­ků - do­ved­nost, kte­rá nám star­ším chy­bí, ale kte­rá v sou­vis­los­ti se za­čle­ně­ním do ev­rop­ských struk­tur je ne­vy­hnu­tel­ná.

Ješ­tě ně­ko­lik do­plňují­cích úda­jů o zá­klad­ní ško­le:

 • ideální počet žáků ve třídách (průměrně okolo 20)
 • stabilizovaný a plně kvalifikovaný pedagogický sbor
 • kvalitní školní vzdělávací program
 • bezplatná logopedická a dyslektická péče zajištěná kvalifikovanými pracovníky
 • řada mimoškolních aktivit - výuka plavání, zájezdy do zahraničí, lyžařský kurz atd.
 • kroužky
 • moderní a velmi dobře vybavené učebny včetně dvou PC učeben a přírodovědní učebny s interaktivní tabulí
 • PC v každé třídě včetně napojení na internet
 • moderní tělocvična a venkovní hřiště
 • kvalitní stravování  
 • 2 oddělení školní družiny  

Sou­čás­tí zá­klad­ní ško­ly je ta­ké škol­ní jí­del­na. Vy­ba­ve­ní ku­chy­ně je no­vé, pl­ně vy­ho­vu­je sou­čas­ným hy­gi­e­nic­kým po­ža­dav­kům.

Na zda­ru všech ak­cí se kro­mě pe­da­go­gic­kých a pro­voz­ních pra­cov­ní­ků ško­ly po­dí­le­jí ta­ké pra­cov­ni­ce Kul­tur­ní­ho do­mu v Hrád­ku a vel­mi dob­rá je ta­ké spo­lu­prá­ce s Měst­skou Kni­hov­nou.

Op­ti­mis­mus a po­třeb­nou ener­gii pro na­ši prá­ci čer­pá­me z před­sta­vy, že z kaž­dé­ho na­še­ho ny­něj­ší­ho žá­ka mů­že vy­růst ten, kdo v bu­douc­nu bu­de mít ja­ko vě­dec, umě­lec, po­li­tik, lé­kař, úřed­ník, že­na v do­mác­nos­ti, ře­me­sl­ník, pod­ni­ka­tel, pro­da­vač apod. svůj díl od­po­věd­nos­ti a vli­vu na dal­ší běh svě­ta.

Zá­ro­veň všich­ni ví­me, že jen v úz­ké spo­lu­prá­ci s vá­mi -  ro­di­či - je mož­né do­sáh­nou sta­no­ve­ných cí­lů. Pro­to čet­něj­ší di­a­log me­zi ná­mi pe­da­go­gy a vá­mi ro­di­či oprav­du uví­tá­me.

Pře­ji všem čte­ná­řům, svým ko­le­gy­ním, ko­le­gům, všem spo­lu­pra­cov­ní­kům, ale i so­bě sa­mé, aby se nám to ale­spoň tro­chu da­ři­lo.

S přá­tel­ským pozdra­vem za ce­lý pe­da­go­gic­ký sbor

Mgr. Ive­ta Kos­to­vo­vá - ře­di­tel­ka ško­ly

Projekty

Základní škola a Mateřská škola, Hrádek Základní škola a Mateřská škola, Hrádek Základní škola a Mateřská škola, Hrádek