Plán výchovného poradce

září

Vypracování přehledu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a průběžné doplňování

Tvorba IVP, PLPP

Navázání spolupráce s PPP na daný školní rok

říjen

Orientační pohovory s vycházejícími žáky

Práce s žáky s podpůrnými opatřeními

Navázání kontaktu s ÚP

Veletrh řemesel v Rokycanech - 8. a 9. ročník

Informace pro žáky k volbě povolání

Návštěva poradenského centra ÚP v Rokycanech s žáky 9. tříd

listopad

Volba povolání, orientace v nabídce škol

Přihlášky na školy s talentovými zkouškami

Veletrh vzdělávání v Plzni pro žáky 9. ročníku

Prezentace škol dle nabídky

Informace pro rodiče k volbě povolání

prosinec

Upřesňování profesní orientace vycházejících žáků

leden

Návrhy na vyšetření žáků v PPP- průběžně celý rok

únor

Vyplňování přihlášek na SŠ

Odevzdání a kontrola přihlášek

březen

Předání zápisových lístků

duben

Průběh rozmisťovacího řízení, přijímací zkoušky na střední školy

Pomoc při odvolání a umístění žáků nepřijatých

květen

Zpracování přehledu umístěných žáků

červen

Hodnocení individuálních vzdělávacích plánů

Hodnocení plnění úkolů

průběžně

Péče o informativní nástěnku, web školy

Organizace školních vzdělávacích akcí

Další vzdělávání, předávání informací a spolupráce s pedagogy školy (TU, MP, ŘŠ, AP a ostatní učitelé), metodická pomoc

Pomoc při řešení konfliktních situacích ve škole

Kontrola plnění PLPP, IVP