IROP, VÝZVA Č. 66 Infrastruktura pro vzdělávání

- integrované projekty ITI

 

Základní škola a Mateřská škola Hrádek, okres Rokycany, příspěvková organizace, příspěvková organizace je realizátorem jednoetapového projektu s názvem: Modernizace odborných učeben technických činností, reg. č. CZ. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005907 v rámci Výzvy č. 66 Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI, Integrovaný regionální operační program (IROP), PO 2:  Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele region, IP 10: Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu, SC 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

 

DETAILY PROJEKTU

Doba realizace: od 7. 6. 2017 do 31. 7. 2018

 

Předpokládaná finanční výše rozpočtu projektu/podpory:

 

Celkem rozpočet projektu, CZV

1 699 007,81 Kč

Z toho Dotace EU (IROP) a státní rozpočet ČR

1 614 057,42 Kč

Vlastní zdroje

84 950,39 Kč

 

Hlavní kontaktní osoba projektu za naši školu:

Ing. Anna Valešová, ředitelka školy

Kontakt: reditelka@zshradek.cz

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu podmínek pro vzdělávání a získávání odborných znalostí žáků v technickém vzdělávání, a tím zajistit jejich lepší uplatnění v dalším studiu. Prostřednictvím stavebních úprav a investice do modernizace vybavení odborných učeben technických činností zlepšit kvalitu formálního vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí a tím zvýšit reálnou budoucí uplatnitelnost žáků na trhu práce. Přispět k rovnému přístupu ke vzdělávání, především s ohledem na děti ze sociálně a kulturně znevýhodněných rodin a děti se SVP, kdy vzdělávací zařízení bude plně technicky uzpůsobeno pro inkluzi osob.

Realizované aktivity projektu

V souladu s kapitolou 3.1.3 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce kolové výzvy č. 66 byly jako hlavní podporované aktivity relevantní pro projekt definovány tyto:

- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.),

- pořízení vybavení budov a učeben.

 

 

 

Konkrétně se jedná o rekonstrukci a vybavení 2 odborných technických učeben na ZŠ Hrádek - technické dílny a cvičné kuchyňky, a to ve vazbě na rozvoj technického vzdělávání žáků, tj. rozvoj klíčových kompetencí vedoucí k podpoře technických dovedností žáků školy.