Škola se stala partnerem projektu: CESTY k INKLUZI, jehož hlavním realizátorem je Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni. Projekt je realizován v rámci Výzvy č. 02_15_007 pro Inkluzivní vzdělávání v prioritní ose 3 OP, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 

DETAILY PROJEKTU

Plný název projektu:
CESTY K INKLUZI!

Registrační číslo:
CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000166 

Doba realizace: od 1.9.2016 do 31.8.2019

Podpořeno:
Prostředky Evropského sociálního fondu v rámci OP VVV a státního rozpočtu ČR.

Hlavní web projektu

http://cki.zcu.cz/

 

Hlavní realizátor projektu

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická

PARTNEŘI projektu

-          Základní škola a Mateřská škola Hrádek, okres Rokycany, příspěvková organizace

-          Základní škola Jižní předměstí Rokycany, příspěvková organizace

-          Základní škola Karla Vokáče, Strašice

-          Tyršova základní škola a mateřská škola Plzeň, U Školy 7, příspěvková organizace

-          Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace

-          Základní škola a mateřská škola Blížejov, příspěvková organizace

-          Základní škola Poběžovice, okres Domažlice

-          Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy

 

ANOTACE projektu

Projekt aplikuje změny paradigmatu v přístupu k žákům s potřebou podpůrných opatření při respektování odlišností i práva každého dítěte na vzdělávání ve škole hlavního vzdělávacího proudu.

Cílem je prevence školní neúspěšnosti znevýhodněných dětí a posílení spolupráce mezi školami,

rodinami a neziskovými organizacemi. Budou realizovány kroužky a doučování pro žáky, vzdělávací

kurzy pro pedagogy, workshopy pro rodiče, posíleny služby školních poradenských pracovišť,

podpořeno sdílení dobré praxe.

CÍL projektu

Cílem projektu je podpora rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání pro všechny děti v lokalitách

partnerských škol a vyrovnávání příležitostí žáků ze socioekonomicky znevýhodněného nebo sociokulturně odlišného prostředí a dalších žáků s potřebou podpůrných opatření, usnadnění jejich

přechodů mezi stupni vzdělání, podpora spolupráce mezi školou, rodinou a sociálními službami a

rozvoj proinkluzivních kompetencí pedagogických pracovníků s ohledem na specifika žáků.