Vážení rodiče a žáci, milí čtenáři,

 vítám Vás na webových stránkách hrádecké základní a mateřské školy.

Domnívám se, že se na těchto stránkách dovíte plno důležitých, ale i zajímavých informací o naší škole. Ve stručnosti lze říci, že škola poskytuje veškeré vzdělání a výchovu dětí a žáků tak, aby byli připraveni na běžnou realitu všedního života a především ke studiu na středních školách. Snažíme se vést děti k samostatnosti a zodpovědnosti. Dáváme velký důraz na rozvíjení všech schopností žáků a za samozřejmost naše škola považuje také podporu zájmové činnosti v rámci volitelných předmětů a kroužků - jejich přehled najdete  na stránkách školy také.

 Vzdělávání na naší škole probíhá podle školního vzdělávacího programu "Škola pro všechny", který je zpracovaný na základě Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání. K dispozici je pro všechny zájemce v ředitelně školy.

Kulturně "rostou" naši žáci při návštěvě divadelních představení v Divadle Alfa v Plzni, při výchovných koncertech, kulturních a filmových představeních v Domě kultury v Hrádku, při návštěvách různých výstav v rokycanském muzeu nebo při poznávání krás blízkého okolí při školních výletech.

Všichni pedagogičtí pracovníci se snaží o vytváření bezkonfliktní atmosféry ve třídách s důrazem na vztahy mezi dětmi a také se všem dětem snažíme vytvořit ve škole hezké a podnětné prostředí.

O výtvarnou výzdobu naší školy se starají učitelé výtvarné výchovy a všechny pedagožky I. stupně. To, že součástí výzdoby jsou i práce žáků, jejich chování k výzdobě školy v kladném smyslu značně ovlivňuje - zacházejí s výzdobou mnohem šetrněji, protože je to výsledek i jejich snažení.

Schopnost vcítit se do pocitů potřebných, projevují žáci a jejich rodiče každoročně aktivní účastí v projektu Adopce na dálku.

Kromě toho jsme se žáky školy již několikrát připravili Mikulášskou nadílku pro děti v Mateřské škole Janov, děti v rokycanské nemocnici, navštěvujeme Domov Harmonie v Milošově a opakovaně organizujeme sbírku hraček pro Domov pro matku a dítě sv. Zdislavy v Plzni.

Ke slavnostním chvílím v průběhu školního roku patří odměňování žáků za jejich snahu a výsledky třídními učiteli a ředitelkou školy při vydávání vysvědčení.

Velmi slavnostně opouštějí naši školu absolventi - obdrží pamětní list a jejich rozloučení se školou v Kulturním domě v Hrádku za přítomnosti rodičů, celého pedagogického sboru, pana starosty a dalších představitelů města i kraje dává tomuto dni zvláštní význam.

Uskutečňujeme poznávací zájezdy v nejbližším i vzdálenějším okolí a také mimo naši vlast. Jejich absolvování se jistě neprojeví jen ve zlepšení zeměpisných poznatků, ale výrazně se zlepší "gramotnost" v oblasti cizích jazyků - dovednost, která nám starším chybí, ale která v souvislosti se začleněním do evropských struktur je nevyhnutelná.

Ještě několik doplňujících údajů o základní škole:

 • ideální počet žáků ve třídách (průměrně okolo 20)
 • stabilizovaný a plně kvalifikovaný pedagogický sbor
 • kvalitní školní vzdělávací program
 • bezplatná logopedická a dyslektická péče zajištěná kvalifikovanými pracovníky
 • řada mimoškolních aktivit - výuka plavání, zájezdy do zahraničí, lyžařský kurz atd.
 • kroužky
 • moderní a velmi dobře vybavené učebny včetně dvou PC učeben a přírodovědní učebny s interaktivní tabulí
 • PC v každé třídě včetně napojení na internet
 • moderní tělocvična a venkovní hřiště
 • kvalitní stravování  
 • 2 oddělení školní družiny  

Součástí základní školy je také školní jídelna. Vybavení kuchyně je nové, plně vyhovuje současným hygienickým požadavkům.

Na zdaru všech akcí se kromě pedagogických a provozních pracovníků školy podílejí také pracovnice Kulturního domu v Hrádku a velmi dobrá je také spolupráce s Městskou Knihovnou.

Optimismus a potřebnou energii pro naši práci čerpáme z představy, že z každého našeho nynějšího žáka může vyrůst ten, kdo v budoucnu bude mít jako vědec, umělec, politik, lékař, úředník, žena v domácnosti, řemeslník, podnikatel, prodavač apod. svůj díl odpovědnosti a vlivu na další běh světa.

Zároveň všichni víme, že jen v úzké spolupráci s vámi -  rodiči - je možné dosáhnou stanovených cílů. Proto četnější dialog mezi námi pedagogy a vámi rodiči opravdu uvítáme.

 

Přeji všem čtenářům, svým kolegyním, kolegům, všem spolupracovníkům, ale i sobě samé, aby se nám to alespoň trochu dařilo.

 

S přátelským pozdravem za celý pedagogický sbor

 

 

                                                                          Mgr. Iveta Kostovová
                                                                             ředitelka školy