Vnitřní řád školní jídelny

1. Úvodní část

1. Vnitřní řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem školní jídelny

určené ke stravování dětí a zaměstnanců školy, školní jídelny a ostatních strávníků.

 

2. Vnitřní řád školní jídelny je závazný pro všechny osoby, které se stravují ve školní jídelně,

v případě nezletilých žáků i pro zákonné zástupce.

 

3. Vnitřní řád školní jídelny je zpracován v souladu s těmito zákony a vyhláškami:

 • zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákonem č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláškou č.84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených ÚSC, ve znění pozdějších předpisů,
 • nařízení EU č. 852/2004 o hygieně potravin, ve znění pozdějších předpisů.

2. Evidence pracovní doby

Pracovní doba školní kuchyně a jídelny je od 6:00 do 14:30 hodin.

Každá pracovnice si zapisuje příchod a odchod do docházkového listu s uvedením

přesného času příchodu a odchodu. Při přerušení práce musí být uveden důvod a doložen propustkou. Propustky jsou zakládány k docházce.

Zodpovídá: ved. školní jídelny

3. Práce přesčas a dohoda o provedení práce

Kuchařka a obě pracovnice úklidu mají uzavřenu pro školní rok dohodu o provedení práce

na půl hodiny každý den, z důvodu uložení hrnečků od pitného celodenního režimu a

nádobí od odpolední svačiny do myček a zajištění jejich umytí.

4. Překážky na straně zaměstnavatele

Pro případ omezení nebo pozastavení provozu školy se vychází z ustanovení Zákoníku

práce a Kolektivní smlouvy uzavřené na daný kalendářní rok.

5. Dovolená

Čerpání dovolené určuje vedoucí školní jídelny po dohodě s kuchařkou tak, aby byla

vyčerpána do konce školního roku a aby byl zajištěn chod kuchyně.

6. Zodpovědnost za prostory

Při příchodu a odchodu z pracoviště zodpovídá za:

- uzamčení a odemknutí prostor kuchyně a s ní souvisejících - kuchařka a ved.školní

jídelny

- vypnutí strojů, světel, plynu, vody, a uzavření oken v kuchyni – kuchařka

7. Ostatní

 • povinnost dodržování hygienických předpisů a sanitečního řádu pracovnicemi školní jídelny i ostatními zaměstnanci

zodpovídá kuchařka

 • dodržování bezpečnostních předpisů a návodů k obsluze strojů a zařízení pracovnicemi školní kuchyně

zodpovídá kuchařka a ved. školní jídelny

 • odvoz a odstranění biologického odpadu dle uzavřené smlouvy

zodpovídá ved. školní jídelny

 • do kanalizačního sběrače nesmí být vypouštěna voda se zbytky potravin a zeleniny, drátěnky, hadry – nutnost používat sítka a mřížky

zodpovídá kuchařka a ved. školní jídelny

 • organizace práce pracovnic školní jídelny dle podepsané pracovní smlouvy a náplně práce

zodpovídá kuchařka a ved. školní jídelny

8. Školní jídelna zajišťuje stravu pro:

- děti mateřské školy - přesnídávky, obědy, svačiny

- vlastní zaměstnance - obědy

- ostatní strávníci - obědy - jídlonosiče

9. Podmínky pro poskytování stravy

Dítě musí odebírat jednu ze 2 variant:

1.) Přesnídávka + oběd

2.) Přesnídávka + oběd + svačina

10. Odhlašování

Dítě musí být ze stravy odhlášeno nejpozději do 8:00 hodin téhož dne.

Způsob odhlašování platí pro celý týden.

 

Jak odhlásit dítě ze stravování

a) telefonicky

b) osobně u učitelky, nebo vedoucí školní jídelny

11. Odnášení stravy

Jídla podávaná v rámci školního a závodního stravování konzumují strávníci v provozovně školního stravování.

Odnášení stravy mimo školní budovu je umožněno pouze u strávníků, kteří odebírají stravu do jídlonosičů.

V tomto případě si obědy vyzvedávají od 12:00 do 14:30 hod. a to do vlastních jídlonosičů a nádob určených k přepravě stravy.

 

Školní jídelna zodpovídá za kvalitu stravy do okamžiku výdeje.

Nevyzvednutá strava je vyhozena do odpadu, který je pravidelně odvážen do školní jídelny, kde je zlikvidován v kompostéru.

Obědy jsou určeny k okamžité spotřebě!

Za neodhlášenou nebo neodebranou stravu se neposkytuje žádná náhrada.

12. Dietní stravování, stravování alergiků

Zařízení není povinno zajišťovat dietní stravování. Na základě lékařského potvrzení je dětem s dietami nebo potravinovými alergiemi umožněno nosit si vlastní stravu do mateřské školy (viz. Dohoda o stravování dítěte, která je sepsána se zákonným zástupcem dítěte). Strava bude uložena podle její povahy v chladničce nebo na jiném určeném místě odděleně od pokrmů připravených ve školní kuchyni a mimo její výrobní prostory. Za obsah přinášeného jídlonosiče zodpovídá zákonný zástupce dítěte. Za uložení a výdej stravy zodpovídá zařízení.

13. Organizace provozu

Zařízení zajišťuje školní stravování pro MŠ Hrádek, její zaměstnance a zaměstnance ZŠ Hrádek a pro cizí strávníky do jídlonosičů. Provoz zajišťuje 1 vyučená kuchařka a vedoucí školní jídelny.

Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny ve spolupráci s kuchařkou na týden dopředu. Je vyvěšen na nástěnce v šatně každé třídy a na www.zshradek.cz

Strava je připravována ve školní kuchyni. Do třídy Lodička (v prvním patře hlavní budovy) je dopravována nákladním výtahem, z výtahu je umístěna na vozík, ze kterého je dětem podávána. Do třídy Autíčko v přízemí, Mašinka (žlutá) a Balón (zelená) se dětem svačina, přesnídávka a polévka donese.

Přesnídávka se podává od 8:30 do 9:00 hod. Děti se obsluhují samy. Oběd se podává od 11:30 do 12:00 hod. Polévku nalévá učitelka do prostřených talířů, hlavní jídlo vydává kuchařka u výdejního vozíku, od kterého si děti jídlo nosí samy. Použité nádobí vrací zpět na připravené a předem určené místo. Odpolední svačina se podává od 14:00 do 14:15 hod.

Celý den je zajištěn pitný režim (čaje ovocné, bylinkové, zelené, se sirupem, s citrónem, voda), pro který je v každé třídě vyčleněn prostor. Děti se obsluhují samy nebo za pomoci učitelky, pijí z vlastních přinesených hrnečků.

Mytí kuchyňského nádobí se provádí v kuchyni, stolního nádobí ze třídy Lodička a Autíčko také v kuchyni, ze třídy Mašinka a Balón je myto v jednotlivých výdejnách v myčkách.

Úklid kuchyně, přípraven a skladů zajišťují pracovnice kuchyně. Prostory pro strávníky včetně stolů a výdejen uklízí pracovnice pro úklid.

14. Cena stravy

Cena stravy je rovna výši nákladů na potraviny = finanční normativ. Strávníci jsou rozděleni do věkových skupin 1.a 2.

Finanční norma (cena potravin):

 

                             1.skupina                      2.skupina                    zaměstnanci

                         děti 3 – 6 let                   děti 7 let

Přesnídávka               10,-                             10,-

Oběd                         20,-                             23,-                                27,-

Svačina                      10,-                             10,-

Pitný režim v ceně v ceně

Celková cena              40,-                              40,-

Do věkových skupin jsou strávníci zařazování na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle skupin 1.a 2.

Pro každé dítě při nástupu do MŠ, vyplní jeho zákonný zástupce Evidenční list strávníka a odevzdá jej vedoucí školní jídelny.

15. Platba stravy

Stravné se hradí z účtů svolením k inkasu. Platby se mohou provádět jak ze sporožira tak z jiných účtů. Platby se strhávají k 15. dni v měsíci za předchozí měsíc dle skutečné docházky strávníka.

Pouze ve výjimečném případě a po domluvě s vedoucí školní jídelny je možné zaplatit stravné v hotovosti a v tom případě, se platí zálohově na daný měsíc.

Závěrečná ustanovení

Platnost

Platnost směrnice nabývá dnem 1.9.2021

Účinnost

Účinnosti tato směrnice nabývá dnem 1.9.2021

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

Zpracovala: Veronika Telekešová, vedoucí školní jídelny

Schválila a vydala: Mgr. Iveta Kostovová, ředitelka ZŠ a MŠ Hrádek

 

V Hrádku, dne 1.9.2021 …………………………………

                                   vedoucí učitelka

Celý soubor ke stažení:

file icoVnitřní řád školní jídelny MŠ.doc