Cena stravy v MŠ :

  
Přesnídávka 8,- Kč
Oběd 16,- Kč
Svačina 7,- Kč
Celkem za celý den 31,- Kč

 Cizí strávníci (jídlonosiče)  80,- oběd

Upozornění:

  • Hotovostní plátci stravy a školného platí na konci měsíce na následující měsíc.
  • Bezhotovostní plátci ( spořitelna, banky) platí stravu zpětně k 15.dni v měsíci, školné ke stejnému datu, ale za daný měsíc.