O školní družině

 

Dru­ži­na or­ga­ni­zu­je zá­jmo­vé vzdě­lá­vá­ní pro žá­ky při­hlá­še­né k pra­vi­del­né do­cház­ce, do­cház­ka je evi­do­vá­na v „Pře­hle­du vý­chov­ně vzdě­lá­va­cí prá­ce“.

Pro­voz ŠD za­čí­ná v 6:00 ho­din.

Rá­no žáci při­chá­ze­jí do bu­do­vy ško­ly hlav­ním vcho­dem, ve své skříňce si ulo­ží vě­ci a ode­jdou do ŠD. Vchod do bu­do­vy se z bez­peč­nost­ních dů­vo­dů uza­my­ká po­mo­cí elek­tro­nic­ké­ho zám­ku. Žáci si dveře otevřou svou ISIC kartou.

Po vy­u­čo­vá­ní přechá­ze­jí žáci do škol­ní dru­ži­ny, po osob­ní hy­gi­e­ně jdou na oběd do škol­ní jí­del­ny a po obě­dě zpět do ŠD.

Po obě­dě si žáci dle svých zá­jmů hra­jí do 13:30 ho­di­n. V té­to do­bě je mož­né si žáky vy­zved­nout osob­ně ne­bo od­chá­ze­jí sa­mi dle přá­ní ro­di­čů a zá­pi­su v zápisníčku event. po pí­sem­ném ozná­me­ní ak­tu­ál­ní změ­ny.

Po té­to do­bě od­chá­zí ce­lé od­dě­le­ní na vycházku ne­bo má za­měst­ná­ní ve ško­le. Ur­če­ná p. vy­cho­va­tel­ka vy­ko­ná­vá zá­ro­veň do­zor nad od­dě­le­ním, ne­mů­že po­ne­chat žáky bez do­zo­ru a mu­sí se jim pl­ně vě­no­vat, pro­to v té­to do­bě žá­ci z dru­ži­ny ne­od­chá­ze­jí - dě­ku­je­me za po­cho­pe­ní.

Po 14:30 hod. jsou všich­ni žá­ci s p. vy­cho­va­tel­kou ve škol­ní dru­ži­ně. Své děti si vyzvednete tak, že zazvoníte na zvonek „DRUŽINA1“, ohlásíte se a vyčkáte na jejich   příchod před budovou školy.

 

Pro­voz ŠD kon­čí v 16:00 ho­din. Dě­ku­je­me ro­di­čům, že ten­to čas do­dr­žu­jí.

Za­jiš­ťo­vá­ní do­hle­du nad žá­ky v do­bě, kdy ne­pro­bí­há vý­u­ka (prázd­ni­ny, ře­di­tel­ské vol­no atd.) si bu­dou ro­di­če ře­šit in­di­vi­du­ál­ně.

Uči­te­lé i vy­cho­va­tel­ky pl­ní v do­bě prázd­nin ne­bo ře­di­tel­ské­ho vol­na in­di­vi­du­ál­ní úko­ly