Řád školní družiny

Družina organizuje zájmové vzdělávání pro žáky přihlášené k pravidelné docházce, docházka je evidována v „Přehledu výchovně vzdělávací práce“.

Provoz ŠD začíná v 6:00 hodin.

Ráno děti přicházejí do budovy školy hlavním vchodem, v šatně si uloží věci a odejdou do ŠD. Vchod do budovy se z bezpečnostních důvodů uzamyká pomocí elektronického zámku.

Děti, které přijdou později, zazvoní na vychovatelku a ta jim umožní vstup do budovy školy.

Po vyučování přecházejí děti do školní družiny, po osobní hygieně jdou na oběd do školní jídelny a po obědě do ŠD.

Po obědě si děti dle svých zájmů hrají do 13:00 hodiny. V této době je možné si děti vyzvednout osobně nebo odcházejí sami dle přání rodičů a zápisu v zápisném lístku event. po písemném oznámení aktuální změny.

Po této době odchází celé oddělení ven nebo má zaměstnání ve škole. Určená p. vychovatelka vykonává zároveň dozor nad oddělením, nemůže ponechat děti bez dozoru a musí se jim plně věnovat, proto v této době žáci z družiny neodcházejí - děkujeme za pochopení.

Po 14:30 hod. jsou všichni žáci s p. vychovatelkou ve školní družině.

V 16:00 hodin končí pobyt v ŠD, Děti, které jdou domů samy, odcházejí. Zbývající děti jsou s p. vychovatelkou, která má ten den službu a rodiče si děti vyzvedávají osobně.

Děti, které mohou odcházet ze ŠD bez doprovodu a mají odejít jinak, než je uvedeno na přihlášce, musí donést p. vychovatelce lístek opatřený datem a čitelným podpisem zákonného zástupce. Slouží
pro p. vychovatelku jako doklad.

Provoz ŠD končí v 16:00 hodin. Děkujeme rodičům, že tento čas dodržují.

Zajišťování dohledu nad žáky v době, kdy neprobíhá výuka (prázdniny, ředitelské volno atd.) si budou rodiče řešit individuálně.

Učitelé i vychovatelky plní v době prázdnin nebo ředitelského volna individuální úkoly.