Charakteristika  mateřské školy

 

Vnitřní podmínky naší mateřské školy:

 • kvalifikovaný personál
 • dobrá vybavenost hračkami a pomůckami
 • pedagogové se každoročně vzdělávají – PC Plzeň
 • velká zahrada
 • čistička vzduchu na každé třídě
 • výhodné umístění budovy mateřské školy
 • nadstandardní aktivity pro děti

 Nabídka školy:

 • možnost rodičů strávit první adaptační dny se svým dítětem
 • návštěvy keramické dílny
 • předplavecký výcvik
 • dílničky, besídky pro rodiče
 • oslavy svátků a narozenin
 • dle aktuálních nabídek – návštěvy divadelních a filmových představení

Organizace vzdělávání:

Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které pedagog naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. Toto učení zakládáme na aktivní účasti dítěte,založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a kooperativním učení. Preferujeme metody a formy,  které respektují specifika předškolního vzdělávání. Součástí vzdělávání jsou akce školní i mimoškolní, které cíleně doplňují, obohacují a zpestřují vzdělávací proces s dětmi. Značný přísun pro rozvoj osobnosti dítěte má spolupráce s nejrůznějšími institucemi a organizacemi.Vzdělávání dětí v mateřské škole realizujeme prostřednictvím TVP PV, který je zpracován v návaznosti na ŠVP PV.

Tradice a zvyky v naší MŠ:

 • Oslavy svátků a narozenin
 • Čert a Mikuláš přináší vánoční čas
 • Advent a Vánoce
 • Tři Králové
 • Masopustní veselí
 • Veselé Velikonoce
 • Moje maminka
 • Den dětí
 • Cesta za pokladem
 • Rozloučení s předškoláky