Náplň práce výchovného poradce

 • Poskytuje informace o školských a dalších specializovaných poradenských zařízeních, o možnostech využívání jejich služeb v prevenci i nápravě výchovných i výukových problémů žáků
 • Pomáhá při řešení konfliktů a situací ve škole (učitel, rodič, žák)
 • Spolupracuje s třídními a ostatními učiteli, s vedením školy, se školním metodikem prevence, se speciálním pedagogem, s asistenty pedagoga a dalšími pedagogickými pracovníky školy
 • Spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, s SVP, SPC
 • Pomáhá žákům s výukovými a výchovnými problémy, zdravotně a sociálně znevýhodněné navrhuje speciální péči o tyto žáky
 • Koordinuje péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, spolupracuje s učiteli, sleduje tvorbu PLPP, IVP, konzultuje danou problematiku s pracovníky poradenského zařízení
 • Shromažďuje zprávy o žácích, kteří jsou v péči specializovaného poradenského zařízení
 • Vede databázi integrovaných žáků, sleduje platnost vyšetření
 • Účastní se pohovoru se zákonnými zástupci a žáky při řešení výchovných a výukových problémů
 • Ve spolupráci s dalšími pedagogickými pracovníky sleduje žáky talentované a nadané, navrhuje další péči o tyto žáky
 • Nabízí a provádí kariérové poradenství a poradenskou pomoc při rozhodování o profesní orientaci žáků
 • Zjišťuje zájem žáků o studium ve středních školách, spolupracuje s třídními učiteli
 • Eviduje nabídku studia ve středních školách, vyhledává a shromažďuje informace pro volbu dalšího studia
 • Zajišťuje styk se zástupci středních škol
 • Zajišťuje exkurze do podniků v regionu pro žáky 8. a 9. tříd
 • Spolupracuje s Úřadem práce
 • Poskytuje informace o přijímacím řízení na střední školy
 • Kontroluje a eviduje přihlášky na střední školy, pomáhá při vyplňování přihlášek a zápisových lístků na SŠ
 • Zpracovává přehled o úspěšnosti žáků při přijímacím řízení