Naše škola je přímým aktérem budování Strategie vzdělávání na území SO OR Rokycany. Škola má snahu se aktivně podílet na podpoře rozvoje potenciálu a osobnosti každého dítěte a žáka.

 

Hlavní důraz klademe mimo jiné na podporu dětí a žáků ohrožených školních neúspěchem v souladu s potřebami daného regionu a v souladu s prioritami Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a v souladu s národními strategiemi.

 

Snažíme se tedy aktivně podílet na realizaci projektů, které nám pomáhají rozšířit nabídku aktivit školního, mimoškolního a neformálního vzdělávání pro rozvoj osobnosti, kompetencí, zájmu a nadání každého dítěte a žáka „zažít úspěch“.

 

Škola se stala partnerem projektu: CESTY k INKLUZI, jehož hlavním realizátorem je Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni. Projekt je realizován v rámci Výzvy č. 02_15_007 pro Inkluzivní vzdělávání v prioritní ose 3 OP, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 

DETAILY PROJEKTU

Plný název projektu:
CESTY K INKLUZI!

Registrační číslo:
CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000166 

Doba realizace: od 1.9.2016 do 31.8.2019

Podpořeno:
Prostředky Evropského sociálního fondu v rámci OP VVV a státního rozpočtu ČR.

Hlavní web projektu

http://cki.zcu.cz/

REALIZAČNÍ TÝM projektu školy

Pozice

Jméno a příjmení osoby

Garant partnera ZŠ

Ing. Anna Valešová

Manažer klíčových aktivit partnera ZŠ

Ing. Anna Valešová

Školní speciální pedagog

Mgr. Janovcová

Koordinátor Inkluze

Mgr.  Iveta Kostovovová

Koordinátor Inkluze

Mgr. Helena Veselá

Koordinátor Inkluze

Mgr. Václava Benešová

Lektor skupinové doučování, ČJ 1.stupeň

Mgr. Martina Frantesová

Lektor skupinové doučování, ČJ 1.stupeň

Mgr. Hana Vimrová

Lektor skupinové doučování, ČJ 1.stupeň

Mgr. Markéta Blahovcová

Lektor skupinové doučování, ČJ 2.stupeň

Mgr.Jarmila Nešporová

Lektor skupinové doučování, ČJ 2.stupeň

Mgr. Lenka Králová

Lektor skupinové doučování, Matematika 1.stupeň

Mgr. Jitka Piskačová

Lektor skupinové doučování, Matematika 1.stupeň

Mgr. Helena Veselá

Lektor skupinové doučování, Matematika 1.stupeň

Mgr. Vladimír Janovec

Lektor skupinové doučování, Matematika 2.stupeň

Mgr. David Rychlý

Lektor skupinové doučování, Matematika 2.stupeň

Mgr. Vladimír Janovec

Lektor Kroužek: Dílna Českého jazyka

Mgr. Jarmila Nešporová

Lektor Kroužek: Dílna Matematický šikula

Mgr. Milena Jarošová

Finanční manažer projektu

Bc. Věra Trnková

 

Hlavní realizátor projektu

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická

PARTNEŘI projektu

-          Základní škola a Mateřská škola Hrádek, okres Rokycany, příspěvková organizace

-          Základní škola Jižní předměstí Rokycany, příspěvková organizace

-          Základní škola Karla Vokáče, Strašice

-          Tyršova základní škola a mateřská škola Plzeň, U Školy 7, příspěvková organizace

-          Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace

-          Základní škola a mateřská škola Blížejov, příspěvková organizace

-          Základní škola Poběžovice, okres Domažlice

-          Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy

 

ANOTACE projektu

Projekt aplikuje změny paradigmatu v přístupu k žákům s potřebou podpůrných opatření při respektování odlišností i práva každého dítěte na vzdělávání ve škole hlavního vzdělávacího proudu.

Cílem je prevence školní neúspěšnosti znevýhodněných dětí a posílení spolupráce mezi školami,

rodinami a neziskovými organizacemi. Budou realizovány kroužky a doučování pro žáky, vzdělávací

kurzy pro pedagogy, workshopy pro rodiče, posíleny služby školních poradenských pracovišť,

podpořeno sdílení dobré praxe.

CÍL projektu

Cílem projektu je podpora rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání pro všechny děti v lokalitách

partnerských škol a vyrovnávání příležitostí žáků ze socioekonomicky znevýhodněného nebo sociokulturně odlišného prostředí a dalších žáků s potřebou podpůrných opatření, usnadnění jejich

přechodů mezi stupni vzdělání, podpora spolupráce mezi školou, rodinou a sociálními službami a

rozvoj proinkluzivních kompetencí pedagogických pracovníků s ohledem na specifika žáků.