Program preventivních opatření

Minimální preventivní program školy je součástí výchovy a vzdělávání žáků po celou dobu povinné školní docházky. Účastní se ho pedagogický sbor, žáci, zákonní zástupci a odborníci. V rámci preventivního programu je nutné kombinovat poskytování informací z oblasti prevence sociálně patologických jevů s výcvikem v sociálních dovednostech, preferovat přístupy zaměřené do oblasti zdravého životního stylu a aktivního sociálního učení. Program musí brát zřetel na věk a osobní charakteristiky jedinců.

Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti žáků vůči sociálně patologickým jevům. Dále pak v rámci výuky posilovat právní vědomí o předpisech a zákonech, naučit žáky řešit konflikty nenásilnou formou, prohlubovat umění komunikace mezi vrstevníky, žáky i dospělými. Důležité je také posilovat zdravé sebevědomí a vytvářet podmínky pro pocit bezpečí žáků a pedagogů. V rámci třídy udržovat soudržnost a stmelování kolektivu, podněcovat aktivity žáků a nabízet možnosti na využití volného času. V souvislosti s moderním trendem internetového světa působit na žáky ohledně prevence kyberšikany a zneužití sociálních sítí.

Primární prevence ve výuce na 1. stupni

V letošním školním roce 2020/2021 se budeme věnovat hlavně výchově ke zdravému životnímu stylu a zlepšování vztahů mezi spolužáky.

1.ročník: první informace o zdravém životním stylu, rodina, kamarádství, pravdomluvnost, lež, vztahy s vrstevníky

2.-3.ročník: zdravý životní styl, vlastní bezpečnost, dopravní výchova, mezilidské vztahy-empatie, šikana, drogy (cigarety, alkohol), trestné činy, zneužíván, rozdíl mezi žalováním a nutnou informací

4.ročník: zdravý životní styl, první pomoc, kolektiv a kamarádství, volný čas, odmítání drogy, zneužívání, korupce, šikana, kyberšikana

5.ročník: zdravý životní styl – výchova ke zdraví, drogy a odmítavé postoje k nim, hazardní hry, zneužívání, korupce, šikana, kyberšikana

Primární prevence ve výuce na 2. stupni

Učitelé výchovy ke zdraví, přírodopisu a informatiky se ve výuce zaměří na:

6.ročník: šikana, kyberšikana, projevy a obrana, nebezpečí sociálních sítí, klima třídy.

7.ročník: komunikace neverbální a verbální – odmítání, pomluva, lež, aj., asertivita v každodenním životě, poznávání lidí, mezilidské vztahy, péče o zdraví, sociální klima, sexuální výchova – tělesné změny v pubertě, péče o zdraví a o osobní bezpečí, relaxace.

8.ročník: etické problémy, právo – dětská práva, lidská práva, psychohygiena, volba povolání, drogy – legální a nelegální, závislost na virtuálních drogách, šikana – odmítání, nabídka pomoci, asertivita, konflikt, stres.

9.ročník: sebepoznání, volba povolání, asertivita, komunikace, sexuální výchova – volba partnera, homosexualita, péče o dítě, antikoncepce, hodnoty, právo – trestní odpovědnost – téma vandalismu, distribuce drog, obchodování s lidmi aj., drogy – legální a nelegální, možnosti léčby a pomoci, kyberšikana a sociální sítě, imigrace.

Spolupráce s jinými organizacemi

Při plnění našeho programu spolupracujeme s PPP Rokycany, Policií ČR, Diakonie, Zdravá5 (správné složení jídla a zásady správného nakupování) a dalšími odborníky.

Volnočasové aktivity

Žáci se mohou přihlásit do zájmových kroužků, které začínají pracovat vždy od 1.října. S nabídkou kroužků jsou seznámeni během měsíce září.