Provozní řád školní družiny

1. Přihlašování a odhlašování

 • Předávání informací rodičům, přihlašování a odhlašování žáků do školní družiny zajišťuje vychovatelka.
 • Do oddělení ŠD se zapisuje do 30 žáků na pravidelnou docházku. 
 • Do ŠD se zapisují žáci 1. až 4. tříd, přednostně jsou přijímání mladší žáci a žáci dojíždějící.
 • O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy.
 • Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost družině písemně. Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí písemně.
 • V docházkovém sešitě je zaznamenáván příchod žáka do ŠD, odchod jen pokud se údaj liší od zápisního lístku a písemných omluvenek.
  Zájmové vzdělávání ve školní družině je za úplatu. Podmínky úplaty se řídí Směrnicí o stanovení výše příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů za pobyt dítěte ve školní družině.

 2. Organizace činnosti

 • Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností.
 • Školní družina je otevřena v pondělí až pátek od 6. 00 do 7,45 hodin ráno a od konce vyučování do 16,00 hodin.
 • Z důvodu nenarušování plánované činnosti jsou stanoveny odchody dětí ze školní družiny takto:
  • po obědě do 13,00 hod
  • po vycházce od 14,30 hod
 • Na nepovinné předměty, jsou děti uvolňovány dle záznamu na zápisném lístku.
 • V době řádných prázdnin v průběhu školního roku je ŠD mimo provoz, v době mimořádného volna dle dohody se zřizovatelem. Před každými prázdninami jsou žáci s dostatečným předstihem vychovatelkami ŠD informace o provozu ŠD.
 • Rodiče a další návštěvníci do učeben ŠD nevstupují.

3. Chování žáků

 • Žák bez vědomí vychovatelky oddělení školní družiny neopouští. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.
 • Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku.
 • Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelek, školním řádem a řádem školní družiny pro žáky, který je vyvěšen v učebně.

4. Bezpečnost a ochrana zdraví

 • Vychovatelky odpovídají za bezpečnost žáků zapsaných v odděleních ŠD, od jejich příchodu do ŠD až do jejich odchodu; případně po dobu, která byla se zákonným zástupcem dohodnuta písemnou dohodou.
 • Za bezpečný přechod žáků do ŠD po ukončení vyučování zodpovídá učitel, jenž vyučoval poslední hodinu ve třídě. Při půleném vyučování odvádí část třídy paní vychovatelka.
 • Při vycházkách a jiných akcích organizovaných mimo ŠD zodpovídá za bezpečnost žáků paní vychovatelka.
 • Zjistí-li vychovatelky ŠD onemocnění žáka, oznámí neprodleně tuto skutečnost jeho zákonným zástupcům.
 • V případě úrazu žáka zajistí paní vychovatelka první pomoc, případně ošetření u lékaře ve spolupráci s vedením školy nebo zákonným zástupcem žáka.
 • Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole, t. j. udělování výchovných opatření, případně klasifikace sníženou známkou z chování na vysvědčení. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen.

5. Dokumentace

Ve školní družině je vedena tato dokumentace:

 • zápisní lístek pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce
 • přehled výchovně vzdělávací práce
 • docházkový sešit