Zápis dětí do MŠ

Ředitelství ZŠ a MŠ Hrádek sděluje, že zápis dětí do MŠ pro školní rok

2018 – 2019 se bude konat

 14.5. – 16.5.2018

 

   v době od 10.00 do 15.00 hod.

 

v  přízemí staré budovy

 

S sebou přineste:  rodný list dítěte, občanské průkazy obou rodičů 

 

                                                                            Zdeňka Dudková       vedoucí MŠ                                    

                                                                                                                                

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Hrádek, okres Rokycany, příspěvková organizace Chylická 189, 338 42 Hrádek

pro školní rok 2018/2019

 

 

 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Hrádek, stanovila následující závazná kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

I.

Předškolní vzdělávání se organizuje v souladu s § 34 odst. 1 školského zákona pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

 

 

II.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje dle § 34a odst. 1 školského zákona na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

 

III.

Pokud nedojde k přijetí dítěte dle kritéria pod bodem II. této směrnice, vychází při přijímání dětí do mateřské školy ředitelka z kritérií, uvedených v tabulce: Kritéria pro přijímání. Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením. Kritéria jsou posuzována dle stavu k 1. září 2017.

 

IV.

Splnění jednotlivých kritérií je bodově ohodnoceno. Přijímány jsou děti v pořadí podle počtu dosažených bodů až do vyčerpání kapacity. V případě rovnosti bodů bude zohledněn věk dítěte, přednost budou mít starší děti dle data narození.

 

V.

Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o očkování.

U dětí mladších 5 let škola vyžaduje v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným očkování, nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

VI.

O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka školy individuálně na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení a lékařského vyjádření, dále také na základě hygienických, provozních a technických podmínek mateřské školy.

 

Tabulka: Kritéria přijímání

KRITÉRIA

 

Bodové

hodnocení

Dosažení 6-ti let věku dítěte v období od 1.9.2018 do 31.8.2019 nebo dítě, jemuž byla odložena školní docházka

 

10

Bydliště (v době zápisu)

 

(prokazuje se trvalým pobytem nebo dokladem bydliště žadatele)

Bydliště obou rodičů v Hrádku

20

Bydliště pouze jednoho z rodičů v Hrádku

10

 

Mimo Hrádek

0

Věk dítěte:

Nárok na přednostní přijetí mají:

Od 1.9.2018 děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku

 

8

Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku

 

6

Děti, které dovrší tří let

od 1.9. 2018 – 30.4.2019

 

 

 

1

 

 

Pokud nemá dítě trvalý pobyt na území města Hrádek a není pětileté, čtyřleté a tříleté může být přijato do MŠ pouze v případě dostatečné kapacity školy.

 

VII.

Směrnice nabývá účinnosti dne 1.4.2018

 

V Hrádku dne 1.4.2018

 

Zpracovala:

 

Zdeňka Dudková- vedoucí učitelka , Ing. Anna Valešová -ředitelka